Bình Phước ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 8/8/2012, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong đã ký ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2013.

Theo đánh giá của Kế hoạch này, hiện nay mới chỉ có 50% cán bộ công chức sử dụng email qua hệ thống thư điện tử của chính quyền để làm việc. Các dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh chủ yếu mới ở mức độ 1, riêng dịch vụ đăng ký kinh doanh và cấp phép xây dựng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đạt mức độ 3.

Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2013 là 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được trang bị và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua mạng; 50% văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng; 70% cán bộ công chức sử dụng thư điện tử trong công việc; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ dùng chung cho toàn tỉnh; nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh; hoàn thiện nhân rộng hệ thống một cửa điện tử trong hoạt động của các sở, ngành, huyện, thị; đào tạo nâng cao trình độ CBCC.

Năm 2013 tập trung triển khai 01 dự án thuộc hạ tầng kỹ thuật, 10 dự án ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; 03 dự án thuộc nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT và nâng cấp ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng của tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013 là 17,5 tỷ đồng.
 

Cát Tường

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)