Tây Ninh: Thông qua nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/07/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2012. Công nghệ thông tin (CNTT) được xác định là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế- xã hội. Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là phương tiện chủ lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng CNTT góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạp của các cấp ủy đảng, chính quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, mục tiêu chung của nghị quyết bao gồm: phát triển mạnh mẽ và toàn diện CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa kinh tế tỉnh Tây Ninh tăng trưởng và phát triển mạnh hơn; CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; xây dựng hoàn chỉnh về cơ bản cơ sở vật chất và kỹ thuật, kết cấu hạ tầng CNTT, truyền thông và Internet của tỉnh Tây Ninh; phát triển thu hút nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; đến năm 2020 về cơ bản ứng dụng và phát triển CNT của tỉnh đạt cao hơn mức trung bình của cả nước; triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, ưu tiên triển khai ứng dụng CNTT phục vụ người dân, xã hội.

Chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết tập trung vào các nội dung: ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ; ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực đời sống xã hội; phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT; phát triển công nghiệp CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển  từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn huy động từ các nguồn khác (hợp tác liên doanh và huy động từ các thành phần kinh tế). Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)