Chỉ thị về đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin, ngày 02/8/2012, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 7/10/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trong những năm qua, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đã từng bước đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin ngày càng nâng cao. Hạ tầng công nghệ thông tin được mở rộng đến vùng nông thôn. Các hệ thống thông tin cơ bản được đầu tư đồng bộ theo mô hình thống nhất từ tỉnh đến huyện, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn còn nhiều hạn chế.Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ và ứng dụng chưa rộng rãi, còn nhiều thiếu thốn, bất cập. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành  và phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cấp, các ngành chưa cao. Còn thiếu sự gắn kết giữa cải cách hành chính với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa theo kịp sự phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong  hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa được đẩy mạnh…

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin. Còn thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, đi đầu thực hiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Nguồn lực cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, manh mún và dàn trải, chưa coi đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin là đầu tư hạ tầng kinh tế- xã hội.

Để đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thực hiện tốt Đề án của Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011- 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin một cách sâu rộng, có hiệu quả trên toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội phải chủ động, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị mình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, từ đó tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

2. Phát triển hệ thống mạng thông tin của tỉnh tới cấp xã, từng bước phát triển đến các thôn, bản, đáp ứng việc trao đổi thông tin kịp thời và thông suốt cho nhân dân các dân tộc. Duy trì và sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có để nâng cao năng lực quản lý, năng xuất và chất lượng xử lý công việc, thúc đẩy cải cách hành chính. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, đáp ứng các điều kiện cho ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả; đồng thời tăng cường xây dựng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phục vụ lợi ích công cộng của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện mô hình Chính phủ điện tử tỉnh Lào Cai. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động của các cấp, các ngành. Phát triển, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai thành công.

3. Chú trọng xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân., góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012- 2020. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ, phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân biết khai thác, sử dụng thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, quan tâm cung cấp các dịch vụ thông tin hữu ích, có mục tiêu cho người dân vùng sâu, vùng xa, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục ở các cấp học, bậc học, ngành học, đặc biệt tập trung phát triển hạ tầng thông tin phục vụ giáo dục và đào tạo.Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế và công tác quản lý y tế. Đẩy mạnh tin học hóa các dịch vụ y tế, phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin bảo đảm chất lượng cao, đồng bộ, chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao. Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho nguồn nhân lực trong tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Hiện đại hóa, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết và hợp tác quốc tế cho phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phổ cập tin học trong phạm vi toàn tỉnh. Duy trì cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao làm việc tại tỉnh, đồng thời có chính sách quản lý, tạo điều kiện về môi trường làm việc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực này.

6. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; đổi mới công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm “Năng lực quản lý phải theo kịp và thúc đẩy sự phát triển”. Bố trí và tạo điều kiện nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách, đảm bảo nguồn lực và điều kiện thuận lợi để cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh giữ vai trò trung tâm trong việc tham mưu, xây dựng, vận hành các cơ chế chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong công tác đầu tư, khai thác, kinh doanh công nghệ thông tin.

7. Đảm bảo nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Coi phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình cải cách hành chính của tỉnh. Đảm bảo các điều kiện để thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã được phê duyệt. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Khuyến khích việc đầu tư các giải pháp, công nghệ mới và các sản phẩm dùng chung trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

8. Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin và hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển dịch vụ công nghệ thông tin và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Có chính sách ưu tiên về tín dụng, thuế và đất đai cho các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

9. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị- xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch để quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm để tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo cấp ủy cấp trên về việc thực hiện Chỉ thị này.

Theo laocai.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)