Yên bái: Điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2011

(Mic.gov.vn) - Sở TT&TT Yên Bái ban hành Quyết định và Kế hoạch điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) năm 2012 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để xác định chỉ tiêu số cái thư bình quân trong 1 kilôgram thư cơ bản, xác định giá cước bình quân của 1 cái thư cơ bản và xác định tỷ lệ chênh lệch về sản lượng theo báo cáo thống kê thực hiện Quyết định số 594/QĐ-BTTT ngày 11/4/2012 về việc điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2012, Sở TT&TT Yên Bái ban hành Quyết định và Kế hoạch điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) năm 2012 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuộc điều tra  này sẽ tổ chức 2 đợt điều tra thống kê trong tháng 6/2012 và tháng 9/2012 đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước và dịch vụ phát hành báo chí. Địa điểm điều tra là 04 bưu cục giao dịch thuộc Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Trên cơ sở số liệu tổng hợp số liệu kết quả điều tra thống kê tại địa phương, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái sẽ gửi báo cáo sơ bộ các kết quả điều tra thống kê và tài liệu liên quan về Bộ TT&TT trước ngày 5/7/2012 đối với đợt điều tra lần I và trước ngày 08/10/2012 đối với đợt điều tra lần II.

Triệu Kim Lan

Sở TT& TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)