Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức Hội thảo góp ý kế hoạch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 – 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/5/2012, Sở TT&TT đã tiếp tục tổ chức Hội thảo lần 2 góp ý Kế hoạch Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu cho toàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015 nhằm thông qua những hoạt động thực hiện được nêu ra trong Kế hoạch để đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động truyền thông của Sở TT&TT khi đưa vào thực tế áp dụng cho toàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2011-2015.


Kế hoạch “Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu cho toàn tỉnh về biến đổi khí hậu” là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Căn cứ Quyết định 4043/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, trong đó giao cho Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cao nhận thức cho toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Với những ý kiến thảo luận tích cực, những góp ý và thống nhất cao của đại diện các đơn vị tham dự là cơ sở giúp cho Sở TT&TT hoàn chỉnh Kế hoạch và sớm triển khai các hoạt động trong thời gian đến.

Được biết, trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở đã tổ chức Hội thảo lần 1 vào ngày 15/3/2012, nhằm góp phần xây dựng Kế hoạch Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu cho toàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015.

Huỳnh Điểu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)