Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/12/2011, Hội đồng nhân dân Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết về ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của Nghị quyết là phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi toàn tỉnh, ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết như sau: Tăng cường chính sách đầu tư, ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo thực các nội dung: nâng cao chất lượng hạ tầng truyền thông, internet trên địa bàn tỉnh, chất lượng hạ tầng trang thiết bị CNTT trong cơ quan nhà nước, chuẩn hóa dữ liệu và mẫu biểu phục vụ vung cấp dịch vụ hành chính công; Nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cơ quan nhà nước; Ứng dụng, phát triển chữ ký số, từng bước xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, phát triển dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao năng lực quản lý và khả năng xử lý công việc của cơ quan nhà nước…

Về nhiệm vụ cụ thể đến năm 2015 được tỉnh Đắk Lắk định hướng: Đảm bảo 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có hệ thống mạng LAN; Mở rộng triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đến cấp xã, phường; Đảm bảo 100% UBND các xã, phường, thị trấn có điểm kết nối internet; Đào tạo đội ngũ chuyên gia CNTT đảm bảo xử lý và hỗ trợ xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính trên phạm vi toàn tỉnh; Phối hợp với Bộ TT&TT trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp của tỉnh, ưu tiên dữ liệu phục vụ dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước; xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin  thống nhất; xây dựng cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến, nhằm tập trung các dịch vụ công về một đầu mối cung cấp, giúp cho người dân sử dụng dễ dàng hơn.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)