Lai Châu: Giao ban báo chí quý IV/2011 - Đổi mới và nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

(Mic.gov.vn) - Hội nghị giao ban báo chí được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều nay, 10/1/2012. Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cơ quan báo chí và cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Quý IV/2011, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các loại hình báo chí. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của  tỉnh đã được tuyên truyền kịp thời; nội dung tuyên truyền theo đúng định hướng; phản ánh tương đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, ban hành nhiều văn bản cho các cơ quan trong tỉnh; Thẩm định hồ sơ và cấp 36 Giấy phép xuất bản cho 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ thủ tục theo các quy định của pháp luật; Tiếp nhận và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu của các cơ quan báo chí; Xây dựng Quy hoạch phát triển Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu đến năm 2020. Qua theo dõi hoạt động báo chí, đọc kiểm tra lưu chiểu báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ rõ những lỗi sai phạm của các cơ quan báo chí để kịp thời chỉnh sửa, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích.

Quý I/2012, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2011 và những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2012, việc triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong quý I/2012; tuyên truyền việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trong toàn tỉnh. Trước mắt, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trước, trong và sau tết cổ truyền của dân tộc với những tiêu chí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở TT&TT đã đánh giá khái quát tình hình hoạt động báo chí quý 4. Trong điều kiện khó khăn nhưng các cơ quan đã có những nỗ lực, đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chỉ đạo của tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện bức tranh của tỉnh trong quý IV. Các cơ quan báo chí cần nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến hoạt động báo chí đảm bảo không vi phạm.

Chanh Nguyễn

Sở TT&TT Lai Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)