Tiền Giang: Ban hành kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/9/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hoạt động về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2011. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong hoạt động thông tin đối ngoại, bảo đảm sự đạo của Tỉnh uỷ, và UBND tỉnh, làm cơ sở để các ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại mà trọng tâm là nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử…hoặc thông qua hoạt động lồng ghép với giao lưu văn hoá với nước ngoài, biên soạn, phát hành sản phẩm giới thiệu về tiềm năng, cơ hội và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên có tin, bài về hoạt động đối ngoại, những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh và các nước bạn, đặc biệt là các chương trình hợp tác, dự án đầu tư tại tỉnh Tiền Giang. Nội dung cụ thể của kế hoạch: thông tin về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh đến với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin về tình hình quốc tế cho nhân dân trong nước và trong tỉnh; thông tin, tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của tỉnh Tiền Giang, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế;  giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hoá, tiềm năng hợp tác và phát triển; nét đẹp của quê hương và con người Tiền Giang ra nước ngoài; phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, trái với những chính sách, tiềm năng và giá trị văn hoá truyền thống.

Bằng nhiều hình thức thông tin đối ngoại đa dạng, phong phú, hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với các nước trên thế giới và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, giao tiếp ngoại ngữ, ban hành biện pháp hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các Báo, đài nước ngoài viết về Tiền Giang để có định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài phù hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch hoạt động về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011, cuối năm sơ kết, tổng kết, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện./.

Huỳnh Liễu

Sở TT& TT tỉnh Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)