UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” trên địa bàn tỉnh Long An

(Mic.gov.vn) -  Ngày 19/09/2011, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định 2890/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó mục tiêu tổng quát của tỉnh là CNTT-TT là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hạ tầng CNTT và truyền thông phát triển đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội với các dịch vụ chất lượng cao, an toàn, hiệu quả. Ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước và mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Từng bước hình thành và phát triển chính quyền điện tử, công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử.

Các nhiệm vụ trong tâm của Tỉnh trong thời gian tới đó là: Phát triển nguồn nhân lực CNTT; Phát triển công nghiệp CNTT; Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT trong đó hoàn thiện hạ tầng viễn thông băng rộng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin số; Xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin đến các hộ gia đình; Ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, làm chủ từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)