Thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/9/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định Thành lập cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tách cổng thông tin điện tử trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh thành đơn vị độc lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.


Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ http://www.bacninh.gov.vn) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, là kênh thông tin chính thức của tỉnh Bắc Ninh trên Internet, là đầu mối cho các truy cập tới trang/cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, là nơi cung cấp dịch vụ hành chính công  và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)