Hà Tĩnh sẽ có hệ thống chuyên trách Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đến cấp xã, phường

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/5/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Trong quy định này, ngoài việc quy định trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan nhà nước về việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT, đã quy định hệ thống chuyên trách CNTT từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.


Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đang tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử cho huyện Can Lộc.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về CNTT của tỉnh, phòng văn hóa thông tin cấp huyện là cơ quan chuyên trách CNTT cấp huyện, công chức phụ trách Văn hóa – xã hội tại các xã thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT cấp xã. Tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, phòng hoặc trung tâm CNTT (nếu có) là cơ quan chuyên trách CNTT, nếu không có bộ phận chuyên trách CNTT thì thành lập Tổ CNTT để thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT.

Ngoài ra, văn bản này cũng đã Quy định chức năng, nhiệm vụ của chuyên trách CNTT, quy định chức danh Giám đốc CNTT trong các cơ quan nhà nước các cấp, giao trách nhiệm cho các Sở, ngành chức năng, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh./.
 

Phạm Văn Báu

Sở TTTT Hà Tĩnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)