Phú Thọ: Tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 1946/UBND-KT6 về việc triển khai sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh đã tăng cường ứng dụng CNTT, bước đầu sử dụng thư điện tử trong quản lý, điều hành, lưu trữ, trao đổi thông tin và đạt được những kết quả nhất định, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư điện tử của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để triển khai sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3013/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày 01/7/2011, khi phát hành văn bản giấy (trừ những văn bản mật) ngoài việc gửi văn bản giấy đến nơi nhận theo cách thông thường, phải gửi văn bản điện tử (tương ứng với nội dung văn bản giấy đã được ban hành chính thức) vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan Nhà nước có tên trong phần “Nơi nhận”. Thường xuyên đánh giá việc sử dụng thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc; đây là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành tiết kiệm.
 

Thanh Huyền

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)