Tiền Giang: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/6/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2011 2015.

Theo Kế hoạch này, mục tiêu tổng quát đến năm 2015: Đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện đại hoá nền hành chính, giảm chi phí hoạt động của cơ quan Nhà nước; Đổi mới phương thức quản lý tài nguyên thông tin trong các cơ quan Nhà nước; Tích hợp, xây dựng và mở rộng hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành chung của cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tạo nền tảng triển khai Chính phủ điện tử; Tạo lập môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan Nhà nước; Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể, trong đó: Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh: Đầu tư hạ tầng máy tính cho 100% cơ quan, đơn vị Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn được kết nối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật của Đảng và Nhà nước; trang bị đồng bộ các phần mềm ứng dụng cho các đơn vị để đảm bảo quy trình công tác, nghiệp vụ trong hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước của tỉnh; 100% các cơ quan Nhà nước đã kết nối mạng diện rộng của Đảng và Nhà nước được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực quốc gia; bảo đảm hạ tầng kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mô hình thống nhất trong cả nước.

Xây dựng các hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành, nhằm tạo môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo sự kết nối với hệ thống thông tin nền tảng quốc gia. Phấn đấu 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. Từng bước chia sẻ các thông tin hành chính thiết yếu giữa các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, bao gồm: dân cư, thuế, đất đai, phương tiện giao thông, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu yêu cầu cung cấp thông tin từ người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm 100% các cuộc họp của Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh có thể được thực hiện trên môi trường mạng. 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh có thể được quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia.

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành thiết yếu, phục vụ cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, triển khai và nâng cấp cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin quản lý các ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp, 20% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo đảm tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính.

Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, đồng bộ và thống nhất theo định hướng chung của quốc gia. 90% cán bộ, công chức sở, ngành, cấp huyện và 50% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thư điện tử phục vụ cho công việc. Tỷ lệ trung bình máy tính trên cán bộ, công chức tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 90%. Đảm bảo Cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt đông có hiệu quả, có đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, nâng cấp 70% các dịch vụ công trực tuyến lên mức 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp (đối với các cơ quan có cung cấp dịch vụ).

Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan Nhà nước bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã nêu rõ nội dung công việc, lộ trình, các giải pháp và phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015.

Theo tiengiang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)