Đồng Nai: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/06/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch 3899/KH- UBND ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015.

Theo đó, tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được những kết quả đáng kể như: 100% cơ quan nhà nước cấp huyện trở lên có mạng nội bộ và kết nối Internet; phần lớn cán bộ công chức được trang bị máy tính để phục vụ chiếm tỷ lệ 90,5 %; 100% các sở, ban ngành, UBND cấp huyện được cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành và 100% cán bộ, công chức trực thuộc được cấp thư điện tử, trang thông tin của tỉnh xếp hạng thứ 03 về website/ portal và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương...

Bên cạnh đó, một số kết quả cũng chưa đạt được như: nhiều chương trình dự án chưa triển khai theo đúng tiến độ đề ra, việc triển khai chia sẻ các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước chưa triệt để, dễ lãng phí đầu tư, hiệu quả sử dụng thường xuyên thư điện tử của các cán bộ, công chức chưa cao...

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là ứng dụng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, mục tiêu cụ thể cũng được xây dựng chi tiết trong kế hoạch.

Ngoài ra, bản kế hoạch nêu chi tiết những nhiệm vụ cơ bản và giải pháp thực hiện.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)