Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

(Mic.gov.vn) - UNBD tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác trong tỉnh tự nguyện tham gia vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử.

Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin mọi mặt hoạt động của các cấp chính quyền và các cơ quan trong tỉnh; Cung cấp, hướng dẫn các thủ tục hành chính công, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Cung cấp, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; Triển khai các ứng dụng CNTT, các dịch vụ thông tin điện tử khác trên mạng Internet theo quy định của pháp luật.

Quy chế đã nêu các quy định cụ thể việc quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT gồm: Nguyên tắc thu thập, biên tập, xử lý và cập nhật lên Cổng TTĐT; Tổ chức vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT; Kinh phí duy trì vận động và chế độ tổng hợp báo cáo.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)