Ứng dụng CNTT-TT trong cơ quan nhà nước phải kế thừa triệt để kết quả các dự án đã được đầu tư giai đoạn trước

(Mic.gov.vn) - Đó là quan điểm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011”. Ứng dụng CNTT-TT trong cơ quan nhà nước phải tiến hành đồng bộ, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, huy động tổng hợp sức mạnh của tất cả các ngành, các địa phương.

Mục tiêu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước: Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ liên thông trên mạng, giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy tờ. Bảo đảm 45% các văn bản giữa các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên được lưu chuyển trên môi trường mạng. 80% cán bộ công chức sử dụng thư điện tử cho công việc; 90% văn bản phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh được gửi tới đại biểu trước cuộc họp bằng văn bản điện tử nhằm giảm thời gian đọc báo cáo và tăng thời gian thảo luận trong các cuộc họp tập trung.

Nội dung của kế hoạch gồm: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền; 2. Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách về CNTT-TT nhằm tăng cường năng lực ứng dụng và hiệu quả quản lý nhà nước; 3. Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT; 4. Xây dựng mới, nâng cấp các ứng dụng và cơ sở dữ liệu và 5. Phát triển nguồn nhân lực.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)