Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 7/1/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh long đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Kim Nguyên – tỉnh ủy viên, phó Ban Tuyên Gáo tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở ngành liên quan, Hội nhà báo, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp trong ngành và đại diện các phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố.

Trong năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý chuyên ngành về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, quản lý vận hành mạng tin học hoá quản lý hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Long, tăng cường quản lý hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng internet, quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập kế hoạch, xây dựng quy chế, tổ chức triển khai 26 cuộc, cho các đối tượng công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý và các doanh nghiệp; thực hiện tốt chức năng định hướng, quản lý đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh và thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, giải trí, tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Năm qua các doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh đều phát triển tốt vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao

Tại hội nghị này các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2010, và thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long. Trong đó, Sở sớm có kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần IX và đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và Truyền thông”, “Đưa thông tin về cơ sở”. Tiếp tục ổn định về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp chuyên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động Thông tin và Truyền thông trên địa bàn đảm bảo cho sự phát triển cao và bền vững.

Chiến Thành

Sở TT&TT Vĩnh Long

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)