Long An: Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng trong hoạt động của các CQNN trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Trong thời gian qua, tình hình an ninh thông tin trên môi trường mạng diễn biến khá phức tạp gây nguy cơ mất an ninh thông tin và thiệt hại khi xảy ra sự cố mạng; nhằm tăng cường đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật trên môi trường mạng, hạn chế hậu quả xấu có thể xảy ra cho các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành “Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An” tại quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010.

Nội dung chính của Quy định gồm: Các biện pháp quản lý vận hành trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng; Các biện pháp quản lý kỹ thuật cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng; Xây dựng quy định nội bộ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật cho hệ thống thông tin; Xây dựng và áp dụng quy trình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật cho hệ thống thông tin.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, các cán bộ công chức quản lý hành chính nhà nước và trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện.

Thành Khôi

Sở TT&TT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)