Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/7/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Để triển khai có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh, sáng nay (09/12/2010) Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015.

Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và một số huyện liên quan; các đơn vị xuất bản - in - phát hành tỉnh Nghệ An.  Đồng chí Đặng Khắc Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp.

Theo Quy hoạch, đến năm 2015 tăng trưởng bình quân về số đầu sách xuất bản của Nghệ An đạt 10 - 12%/năm, bình quân mỗi năm tăng 10 - 12%/năm, bình quân mỗi năm tăng 10 - 12 đầu sách, đến năm 2015 đạt 170 - 180 đầu sách, trong đó sách liên kết không vượt quá 50%. Tăng trưởng bình quân về sản lượng in đạt 13 - 15%/năm, đến năm 2015 đạt 8000 - 9000 triệu trang tin tiêu chuẩn. Tăng trưởng bình quân phát hành bản sách trên địa bàn Nghệ An đạt 9 - 11%/năm, đến năm 2015 tổng bản sách phát hành đạt 16 đến 17 triệu bản (tính cả sách giáo khoa). Tăng trưởng bình quân toàn ngành xuất bản - in - phát hành đạt 10 - 11%/năm, tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 12 - 13%/năm. Theo Dự thảo Kế hoạch sẽ có 23 đề án, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2010 - 2015 với tổng vốn đầu tư là: 23.340.000 đồng.

Các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch, tập trung vào các nội dung: bố trí hợp lý thời gian thực hiện các Dự án, đề án; bổ sung thêm nguồn kinh phí thực hiện; xác định được lộ trình để thực hiện các dự án, đặc biệt dự án thành lập khu công nghiệp in; cần có giải pháp cụ thể để tạo sự khả thi cho các đơn vị thực hiện Quy hoạch... Các ý kiến quan tâm rất nhiều đến vấn đề các đề án, dự án có được triển khai thực hiện hay không? vấn đề nguồn lực để triển khai: vốn Nhà nước, vị trí đất... Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các công ty, đơn vị xuất bản - in - phát hành đã có phát biểu và góp ý bằng văn bản sát thực với nội dung của Kế hoạch.

Đồng chí Đặng Khắc Thắng đánh giá cao ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành liên quan đến tính khả thi việc thực hiện Quy hoạch, lộ trình thực hiện các đề án, dự án; nguồn vốn triển khai thực hiện... Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa Dự thảo Kế hoạch, sẽ xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị một lần nữa trước khi trình UBND tỉnh.

Lan Oanh

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)