Sở TT&TT Bắc Giang tập huấn thanh tra Online Games, quản lý đại lý Internet, thông tin thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác

(Mic.gov.vn) - Thực hiện văn bản số 2858/BTTTT-TTra ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và công văn số 2039/UBND-VX ngày 13/9/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chỉ đạo thanh tra Online Games, quản lý đại lý Internet, thông tin thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác. Ngày 15/9/2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản triển khai tới UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, đến ngày 15/10/2010 có 5/10 huyện thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức tập huấn xong, huyện Lạng Giang là đơn vị triển khai sớm nhất, đã tổ chức tập huấn từ ngày 30/9/2010.

5 huyện (Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế) đã có gần 1000 người là cán bộ văn hoá thông tin, cán bộ văn phòng, công an các xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn 5 người) và toàn thể các thành viên đội kiểm tra liên ngành (đội 814) của các huyện đã được lãnh đạo sở thông tin và truyền thông tập huấn. Các lớp tập huấn đã được quán triệt và nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến các nội dung thanh tra Online Games, quản lý đại lý Internet, thông tin thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác.

Cụ thể về quản lý đại lý Internet, các lớp tập huấn được nghiên cứu 4 văn bản gồm: 1. Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; 2. Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 21/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet; 3. Thông tư 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn một số nội dung về  hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; 4. Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Về Quản lý thuê bao di động trả trước được nghiên cứu 3 văn bản gồm: 1. Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; 2. Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/5/2009 bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; 3. Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện;

Về Quản lý trò chơi trực tuyến Online Games được nghiên cứu 3 văn bản gồm: 1. Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, và Bộ Công an. Về quản lý trò chơi trực tuyến Online Game; 2. Nghị định số 103/2009 ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; 3. Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Về chống thư rác các lớp tập huấn đã nghiên cứu kỹ Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác.

Trên cơ sở các nghị định, thông tư, sở thông tin và truyền thông đã biên soạn thành 2 tập tài liệu phát cho học viên: 1, Tóm lược tài liệu liên quan đến quản lý đại lý Internet, Online Game, thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác. 2, Một số vi phạm và xử lý khi thanh kiểm tra đại lý Internet, Online Game, thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác. Các học viên cũng được cung cấp thông tin về đầu số các mạng di động hiện nay.

Trong các lớp tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc Sở cũng đã cung cấp cho học viên nắm thêm về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông, trong đó nhấn mạnh cấp tỉnh và cấp huyện; nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông của 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Kết thúc các lớp tập huấn đồng chí Phó Giám đốc Sở đã quán triệt Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành phố và đội kiểm tra các xã phường thị trấn phải phối hợp làm tốt công tác thanh tra Online Games, quản lý đại lý Internet, thông tin thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác. Tuy nhiên phải khuyến khích tạo điều kiện cho các đại lý, các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước phát triển, vì chính các đại lý internet đã góp phần quan trọng trong phổ cập sử dụng máy tính và thúc đẩy ứng dụng CNTT; các doanh nghiệp có phát triển hạ tầng mới đáp ứng được mọi nhu cầu dịch vụ về thông tin và truyền thông của toàn xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo sẽ tập huấn cho các huyện thành phố còn lại xong trong tháng 10-2010.

Lê Hồng Việt

Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)