Quảng Trị: Triển khai gửi văn bản của UBND tỉnh ban hành qua mạng tin học

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định 1368/QĐ- UBND ngày 28/07/2010 về việc triển khai gửi văn bản của UBND tỉnh ban hành qua mạng tin học. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức gửi các loại văn bản sau đây của UBND tỉnh ban hành đến các đơn vị Sở, Ban ngành, UBND các huyện thành phố, thị xã qua mạng tin học (trừ văn bản mật): quyết định quy phạm pháp luật, chỉ thị, văn bản sao y, thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh, giấy mời họp, văn bản dự thảo để xin ý kiến, chương trình, kế hoạch công tác, công điện.

Thời gian gửi thử nghiệm các loại văn bản nêu trên qua mạng tin học là từ 10/08/2010 đến ngày 08/10/2010. Thời gian chính thức gửi các loại văn bản trên qua mạng tin học kể từ ngày 10/10/2010. Kể từ ngày gửi chính thức các loại văn bản trên chỉ được gửi qua mạng tin học và đối với các loại văn bản không được nêu trong quy định (trừ văn bản mật) vẫn được gửi theo đường công văn truyền thống và đồng thời gửi qua mạng tin học từ ngày 10/10/2010.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)