Công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Nam đã tích cực cùng với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện phiếu điều tra trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung điều tra tại 18 huyện thành phố, 241 xã, phường thị trấn, 1717 thôn, khối phố với 362.034 hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Cho đến ngày 23/6 đã hoàn thành các phiếu 01, 02, 03. Đối với phiếu 04 đã hoàn thành 224 xã nộp về Ban chỉ đạo điều tra tỉnh Quảng Nam, đạt tỷ lệ 94%. Còn 17 xã sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2010.

Có thể nói, công tác điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành theo kế hoạch và phương án Bộ TT&TT đã đề ra trước ngày 30/6. Nhìn chung, các huyện thành phố đã thực hiện điều tra theo đúng tiến độ, số lượng, chất lượng các phiếu điều tra được đảm bảo. Riêng Huyện Nam Trà My triển khai thực hiện điều tra có chậm hơn so với các huyện khác do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng Ban chỉ đạo huyện sẽ cố gắng hoàn thành công tác điều tra trong tháng 6.

Hiện nay, tổ công tác của Sở TT&TT đang tập trung cho công tác kiểm tra, tổng hợp và nhập dữ liệu, phân bổ dự toán kinh phí cho các địa phương và chuẩn bị tiến hành họp Ban chỉ đạo báo cáo công tác điều tra trên địa bàn.
 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Trần Thị Kim Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)