Bình Định: Triển khai điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/5/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn tỉnh Bình Định năm 2010.

Theo đó, nội dung kế hoạch đã cụ thể hoá mục đích điều tra; đối tượng điều tra; nội dung điều tra; kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện; thời gian triển khai theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể: Từ 15/5 đến 28/5/2010: Ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra dành cho cán bộ điều tra cấp xã và trưởng thôn. Phát tài liệu tập huấn và bàn giao các phiếu điều tra. Từ 01/6 đến 30/6/2010: Tổ chức điều tra. Từ 01/7 đến 31/8/2010: Tổ chức nhập tin và xử lý số liệu điều tra.

Kế hoạch cũng quy định rõ nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn triển khai công tác điều tra; cử cán bộ phụ trách từng huyện, thành phố; phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra; tổng hợp kết quả điều tra thống kê để báo cáo Ban chỉ đạo cấp Bộ; phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí cho cuộc điều tra thống kê.
 

Ngọc Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)