UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 09/4/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND Quy định "quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Quy định gồm 3 chương, 9 điều quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí; Quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với cơ quan chủ quản báo chí; Quan hệ phối hợp của cơ quan chủ quản báo chí với các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí; Cơ chế lãnh đạo quản lý, chỉ đạo cơ quan báo chí; Quan hệ phối hợp của cơ quan chủ quản báo chí với các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí liên quan.

Trong thời gian qua, các cơ quan chủ quản đã có những cố gắng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Luật Báo chí. Hầu hết, các cơ quan chủ quản đã có trách nhiệm trong việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, đổi mới công nghệ làm báo. Có cơ quan chủ quản còn thực hiện việc trợ giá cho cơ quan báo chí trong trường hợp báo chí do thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phải bán dưới giá thành, hoặc được cấp kinh phí hoạt động: Báo Nghệ An, Tạp chí Văn hoá, Tạp chí Sông Lam. Các cơ quan chủ quản đã có sự phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập (báo Nghệ An, báo Lao động NA, Tạp chí Văn hoá, Tạp chí sông Lam), Giám đốc, Phó giám đốc (Đài PTTH); bổ nhiệm sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan chủ quản đã chỉ đạo các báo việc thực hiện tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ và phạm vi phát hành, tổ chức bộ máy và có phương hướng kế hoạch hoạt động. Nhiều cơ quan chủ quản đã có quy định chế độ kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh.

Tuy nhiên, do nhận thức về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản còn hạn chế nên một số cơ quan chủ quản chưa quan tâm đầy đủ đến cơ quan báo chí. Việc quản lý, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của báo chí có lúc còn lỏng lẻo, thiếu sự quan tâm chỉ đạo, định hướng và kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.  Một số cơ quan chủ quản chưa theo dõi hoạt động của cơ quan báo chí một cách sát sao; chưa có sự phân công cụ thể người thay mặt cơ quan chủ quản để chỉ đạo, theo dõi hoạt động của cơ quan báo chí; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc. Một số cơ quan chủ quản chưa có chế độ kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí. Hầu hết các cơ quan chủ quản chưa thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về hoạt động của cơ quan báo chí với cơ quan quản lý Nhà nước.

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ban hành nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và cơ quan quản lý về báo chí; tạo hành lang pháp lý cho cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí hoạt động.

Ngày 22/4/2010 Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định này./.
 

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

Lan Oanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)