Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 5 năm xây dựng và phát triển

(Mic.gov.vn) - Hơn 5 năm trước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc mở cửa thị trường viễn thông, xóa bỏ độc quyền để tăng tốc phát triển, ngành Bưu chính viễn thông, thị trường BCVT Việt Nam đã có bước tăng trưởng vượt bậc, cùng với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ thông tin đã đặt ra yêu cầu đổi mới công tác quản lý nhà nước về cả cơ chế và tổ chức, tách công tác quản lý nhà nước ra khỏi công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Cùng với sự hình thành của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong toàn quốc, ngày 21/2/2005, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định số 29/2005/QĐ-UB thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Định. Sau một thời gian chuẩn bị mọi mặt, đến ngày 01/4/2005 Sở BCVT chính thức đi vào hoạt động, đảm nhiệm vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực BC, VT và CNTT trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/2/2008 của Chính phủ, ngày 20/3/2008 UBND tỉnh đã có Quyết định số 161/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá- Thông tin cũ. Kể từ đó, sở thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm một số lĩnh vực chính như bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, truyền dẫn phát sóng, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, báo chí, in ấn và xuất bản.

Ngay sau khi được thành lập, Sở đã vừa nhanh chóng xây dựng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức,  vừa đồng thời triển khai công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Năm 2005, khi mới thành lập, sở BCVT chỉ có 04 CBCC, trong đó 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và 02 cán bộ làm công tác tài chính và kế hoạch. Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng được đặt lên hàng đầu, trong đó chú trọng bổ sung đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và đội ngũ đảng viên. Nhờ đó, đến tháng 6/2005, chi bộ sở TT&TT đã được thành lập, trở thành hạt nhân lãnh đạo mọi mặt hoạt động của sở. Với đặc thù của một sở mới, độ ngũ cán bộ hầu hết là trẻ, còn ít kinh nghiệm thực tế nên Lãnh đạo sở luôn quan tâm và có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức. Trong 5 năm đã có 02 cán bộ tham gia học cao cấp chính trị; 04 cán bộ được  bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; 84 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngành; 04  CB được cử học sau đại học, cùng với nhiều hình thức đào tạo tại chỗ, tự đào tạo khác. Vì vậy, đến nay đội ngũ cán bộ công chức của Sở đã trưởng thành nhanh chóng kể cả về số lượng và chất lượng. Sở có một bộ máy tổ chức gồm 6 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm sự nghiệp, với  35 cán bộ công chức, viên chức, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sỹ, 27 có trình độ cao đẳng, đại học. Chi bộ sở có 12 đảng viên; Chi đoàn có 25 đoàn viên.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ngay từ đầu, sở đã chủ động và tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông, Quy hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2005- 2010 và tầm nhìn đến năm 2020  và Quy hoạch báo chí in tỉnh Bình Định đến năm 2020. Trên cơ sở đó, sở đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách chuyên ngành. Đến nay, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 07 Chỉ thị, 8 quyết định, 10 kế hoạch quản lý và phát triển trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Công tác phối hợp cũng được sở chú trọng thực hiện,  đã phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng 05 Quy chế phối hợp về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.  Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên được triển khai rộng khắp và có chất lượng, với trên 20 hội thảo, hội nghị phổ biến pháp lệnh BCVT, Luật GDĐT, Luật CNTT, các quy định về sử dụng và cung cấp dịch vụ Internet và các văn bản pháp luật có liên quan cho CBCC các sở, ngành ở tỉnh, ở các các huyện, thành phố và nhân viên các doanh nghiệp trong tỉnh; đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tại địa bàn cho hàng ngàn lượt ngư dân về các quy định của Nhà nước về sử dụng máy phát sóng và tần số VTĐ, được Bộ TT&TT tặng bằng khen.

Trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế phát triển; phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố hướng dẫn,tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dịch vụ trong phạm vi toàn tỉnh. Chương trình cung ứng dịch vụ Viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010 cũng được sở quan tâm hướng dẫn triển khai thực hiện đã tạo điều kiện để thông tin và Internet đến được với mọi tầng lớp nhân dân. Người dân ở các địa bàn khó khăn, miền núi, bãi ngang ven biển… có điều kiện tiếp cận và sử dụng sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hạ tầng thông tin trong toàn tỉnh được tiếp tục hiện đại hóa với dung lượng lớn, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao. Báo Đảng và thư tín đến được với hầu hết các xã trong ngày.

Trên lĩnh vực CNTT, song song với việc xây dựng các kế hoạch, phương án phát triển phù hợp với điều kiện nguồn lực của tỉnh có hạn, sở đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ TT&TT, của các tổ chức TW và các doanh nghiệp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các CQNN, trong các DN và trong toàn xã hội. Ngay từ năm 2006, sở đã chủ động tiếp xúc và đề nghị phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấp thuận triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định đề án của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển (đề án 191). Qua gần 5 năm triển khai với 25 hội thảo chuyên đề, hàng chục khóa đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác, nhận thức và trình độ ứng dụng CNTT của các DN trên địa bàn tỉnh đã được năng lên rõ rệt. Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước đã được triển khai thận trọng nhưng đầy quyết tâm. Các hoạt động nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong 3 năm qua, Sở đã phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tận dụng các nguồn lực, kiên trì triển khai thành các giải pháp CNTT phục vụ công tác quản lý hành chính và bộ phận một cửa theo đúng định hướng của Bộ TT&TT, trở thành mô hình điểm để triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực phát thanh truyền hình, sở đã thường xuyên theo dõi và hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền; hướng dẫn và phát động thi đua nhằm thực hiện mục tiêu đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa thông tin về với cơ sở. Sở cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách điều chỉnh chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở và định hướng đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị truyền thanh tại một số địa bàn trọng điểm.

Trên lĩnh vực báo chí, in ấn và xuất bản, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy hoạch hệ thống báo chí in; hướng dẫn hoạt động của các cơ sở in, các đài phát hình, các tạp chí, các bản tin xuất bản trong tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và các quy định của pháp luật về báo chí; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo làm tốt công tác quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo chí trung ương trên địa bàn và đội ngũ phóng viên trong tỉnh. Công tác lưu chiểu xuất bản phẩm và cấp phép xuất bản cho các ấn phẩm không kinh doanh được thực hiện thường xuyên.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm thực hiện tốt với nhiều cuộc thanh tra diện rộng, thanh ra chuyên đề trên các lĩnh vực do sở quản lý.

Có thể nói, trong năm 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực TT&TT, Sở BCVT trước đây và nay là sở TT&TT đã nhanh chóng ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh và Bộ giao cho, phát triển ngành thông tin và truyền thông, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và các mặt công tác khác của tỉnh nhà. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TT&TT được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Ứng dụng CNTT trong xã hội và trong các cơ quan nhà nước được triển khai bước đầu, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của cán bộ đảng viên, CCVC của sở, tất cả các mặt hoạt động về công tác đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể của Sở Thông tin và Truyền thông đều đạt thành tích tốt: Chi bộ Sở 4 năm liền là chi bộ TSVM, TSVMTB; Năm 2006 được Bộ Bưu chính viễn thông tặng Bằng khen, Ba năm liền (2007-2009) được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ công tác năm. 

Trong năm năm xây dựng và triển khai hoạt động, sở TT&TT cũng đã gặp phải không ít khó khăn. Nhận thức và sự quan tâm của các ngành, các cấp và của xã hội về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của ngành cũng còn những hạn chế nhất định. Hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý chuyên ngành còn chưa đầy đủ và đồng bộ. Phạm vi quản lý có tính đa ngành, đa lĩnh vực, vừa là ngành kinh tế, chính trị xã hội, vừa là ngành kỹ thuật tổng hợp, mang nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, thiếu kinh nghiệm thực tiễn…. nhưng tập thể CBCC toàn sở đã đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm đầu mới thành lập, nhận thức đúng nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2010, Sở TT&TT cùng với các đơn vị trong ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được tỉnh và Bộ TT&TT giao cho trong quản lý nhà nước và phát triển ngành, trong đó tập trung vào một số định hướng lớn:

- Tích cực triển khai thực hiện các nội dung của lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bám sát Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Chương trình hành động của UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành TT&TT. Làm tốt nhiệm vụ được giao trong hoạt động thông tin tuyên truyền qua báo chí, xuất bản phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm. 

 - Tiếp tục nắm bắt các chủ trương, chính sách về phát triển ngành thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước...để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các chủ trương phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020. Tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung Quy hoạch của tỉnh về phát triển BCVT&CNTT giai đoạn 2010-2015. Tập trung nhiều nguồn lực để thúc đẩy phát triển về bưu chính và chuyển phát, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin- truyền thông ở các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển công nghệ thông tin. Đẩy mạnh triển khai các Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được UBND tỉnh, Bộ TT&TT phê duyệt. Tham mưu cho tỉnh thực hiện các đề án, dự án CNTT, hoàn thành việc triển khai hệ thống thư điện tử, các phần mềm dùng chung. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ ứng dụng trong các doanh nghiệp theo đề án 191.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra các hoạt động phát triển mạng lưới và cung cấp dịch vụ bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin; hoạt động của các văn phòng đại diện các báo, hoạt động in, xuất bản, phát hành sách, xuất bản phẩm. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để sớm ổn định hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở phòng VH-TT cấp huyện. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động bảo đảm an toàn và an ninh thông tin. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và UBND các huyện, thành phố để tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp BCVT, CNTT tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới bưu chính,viễn thông, công nghệ thông tin; tuân thủ pháp luật và các quy hoạch phát triển của tỉnh, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, phát triển nhanh các dịch vụ có chất lượng tốt, kinh doanh có hiệu quả.

Thời gian tới, ngành TT&TT mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các địa phương; Toàn ngành TT&TT quyết tâm đoàn kết nhất trí, vượt khó, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác đã đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ngô Đông Hải - Giám đốc Sở

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)