Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các lĩnh vực đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện tốt Luật CNTT, Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị về ứng dụng và phát triển CNTT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước về CNTT theo phương châm "Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển". Kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT cấp tỉnh, huyện, ban, ngành để chỉ đạo phát triển CNTT thống nhất, có hiệu quả đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin. Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc quan tâm sắp xếp bố trí biên chế chuyên trách CNTT nhằm đảm bảo năng lực quản lý và triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng. Cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành CNTT phù hợp với điều kiện của tỉnh để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về CNTT.

Các cấp uỷ đảng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng các cấp. Các huyện, thị, thành uỷ chỉ đạo UBND cùng cấp chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, cân đối và bố trí hợp lý nguồn vốn theo phân cấp đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tin học hoá hoạt động các cơ quan Đảng đến cấp xã, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng CNTT đã được đầu tư, triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, các phần mềm dùng chung.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo ứng dụng CNTT trong công tác giám sát, tiếp xúc, trao đổi ý kiến với cử tri và người dân; triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển, ưu đãi phù hợp để thu hút nguồn nhân lực CNTT trình độ cao về tỉnh. Đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức vào nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị. Bố trí đủ cán bộ chuyên trách về CNTT và tạo điều kiện để họ được nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, liên kết đào tạo nhân lực CNTT với các trường, trung tâm trong và ngoài nước để đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia về CNTT.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật về CNTT một cách sâu rộng để nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai các chương trình, dự án về CNTT trong khối cơ quan mặt trận và các đoàn thể, phổ cập CNTT và internet về nông thôn, phát triển CNTT trong cộng đồng góp phần nâng cao hoạt động của các tổ chức và trình độ dân trí cho nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Đối với cơ quan tham mưu quản lý CNTT, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống hội nghị qua truyền hình; hệ thống mạng diện rộng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước; xây dựng và  triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình công sở điện tử; tăng cường sử dụng thư điện tử trong việc trao đổi thông tin phục vụ công tác. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tạo lập các trang thông tin điện tử của các cơ quan để công khai, minh bạch thông tin và đưa các dịch vụ hành chính công lên môi trường mạng; nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh thành cổng thông tin điện tử làm đầu mối cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính công; tạo diễn đàn trao đổi thông tin thuận tiện giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Từng bước hình thành "Chính quyền điện tử" và "Xã hội điện tử". Theo đo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các ngành chức năng hoàn thành mạng dùng riêng của tỉnh, từng bước kết nối tới tất cả các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện đáp ứng nhu cầu ứng dụng khai thác CNTT, bảo đảm kỹ thuật, bảo mật an toàn và an ninh thông tin. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và triển khai các ứng dụng CNTT đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trên tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của UBND tỉnh“Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác quản lý hành chính Nhà nước phục vụ cải cách hành chính”, những quy định mới trong Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về  "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước" và nhiều văn bản chỉ đạo phát triển CNTT của Trung ương, của tỉnh sẽ tạo nên sự chuyển biến trong việc cải cách hành chính, giảm giấy tờ, văn bản, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các lĩnh vực của đời sống xã hội./.
 

Trần Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)