Thanh Hóa: Hội nghị triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 2009-2010

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI năm 2009 - 2010 trên địa bàn. Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI năm 2008, triển khai các văn bản hướng dẫn kế hoạch VTCI 2009 -2010, triển khai hướng dẫn thông tư 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/1/2009, trao quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI 2009 – 2010 trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI của Bộ Thông tin và Truyền thông giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, các doanh nghiệp viễn thông được giao kế hoạch và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ VTCI được giao.

Kết quả năm 2008 đã phát triển mới được 211.298 máy điện thoại cố định hữu tuyến và cố định vô tuyến, bằng 311% kếoạch Bộ giao; nâng tổng số máy hiện có trong vùng được cung cấp dịch vụ VTCI là 408.030 máy, đạt mật độ bình quân 14,8 máy (cuối năm 2007 đạt 08 máy/100 dân).

Về thuê bao Internet: Đã phát triển mới được 7.545 thuê bao. Nâng tổng số thuê bao Internet vùng VTCI là 19.925 thuê bao, đạt mật độ 0,72 thuê bao/100 dân.... Tổng kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ VTCI trên địa bàn trong năm 2008 trên 190 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ VTCI trên địa bàn tỉnh trên 79 tỷ đồng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc duy trì phát triển các dịch vụ VTCI trên 110 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ này đã góp phần tái đầu tư mạng lưới, nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng vùng phục vụ đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.... ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số mật độ máy điện thoại cố định và mức độ sử dụng các dịch vụ viễn thông.
 

Lê Thị Kim - Sở TT&TT Thanh Hoá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)