An Giang: Hội nghị đánh giá và Khai trương mô hình ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng mô hình tạo lập môi trường làm việc điện tử của các đơn vị, cấp sở ngành và cấp huyện để nhân rộng đến các đơn vị chưa ứng dụng, hoặc nâng cấp các hệ thống đã ứng dụng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá và khai trương mô hình ứng dụng CNTT.

Hội nghị đã đánh giá hiệu quả mang lại từ việc triển khai ứng dụng CNTT tại các sở, ngành, huyện thí điểm, rút kinh nghiệm từ việc triển khai và trên cơ sở ý kiến đóng góp từ các đơn vị tham gia hội nghị nhằm hoàn thiện hơn các điểm triển khai, từ đó sẽ nhân rộng mô hình ứng dụng. Theo đó, Hội nghị cũng công bố các website thành phần họat động chính thức từ ngày 02/9/2009 gồm: Sở Giao thông Vận tải tại địa chỉ http://sogtvt.angiang.gov.vn, Văn phòng tiếp dân tại địa chỉ: http://www.angiang.gov.vn/vptcd, kèm theo đó cũng công bố các dịch vụ công trực tuyến được cấp qua website thành phần của sở Y tế tại địa chỉ http://soyte.angiang.gov.vn và sở Giao thông Vận tải.

NTH – Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)