Yên Bái ban hành Quy chế xuất bản bản tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/8/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy chế gồm 5 chương, 21 điều quy định về nội dung, hình thức của bản tin; hoạt động in, phát hành, lưu chiểu, sử dụng tranh, ảnh, tác phẩm khai thác trong bản tin; điều kiện và thủ tục cấp phép xuất bản bản tin…. Quy chế áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, pháp nhân chỉ được tham gia hoạt động xuất bản bản tin khi được cấp giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước. Nội dung bản tin đề cập đến các chủ đề thuộc lĩnh vực mà tổ chức, pháp nhân quản lý hoặc tham gia hoạt động. Không được quảng cáo trong bản tin.

Quy chế quy định rõ: Các thông tin ghi trên trang một của bản tin gồm: Tên bản tin; tên tổ chức, pháp nhân xuất bản bản tin; số thứ tự của bản tin và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin; lô gô của cơ quan, tổ chức (nếu có). Trang cuối của bản tin ghi các thông tin: Tên, chức vụ người chịu trách nhiệm xuất bản; tên người biên tập; tên người trình bày, minh họa, sửa bản in (nếu có); kỳ hạn xuất bản, số lượng in, khuôn khổ bản tin, nơi in, thời gian nộp lưu chiểu; số giấy phép; ngày, tháng, năm cấp giấy phép; cơ quan cấp phép.

Các tổ chức, pháp nhân muốn xin cấp phép xuất bản bản tin phải có các điều kiện như: có người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin, nghiệp vụ quản lý thông tin; tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin và chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các điều kiện của tổ chức, pháp nhân xin phép xuất bản bản tin. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho tổ chức, pháp nhân trên địa bàn tỉnh. Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho tổ chức, pháp nhân nước ngoài.

Thời gian xét cấp giấy phép xuất bản bản tin cho tổ chức, pháp nhân trên địa bàn tỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian Sở Thông tin và Truyền thông gửi hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, pháp nhân nước ngoài về Bộ Thông tin và Truyền thông là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đặc biệt, Quy chế này đã quy định chặt chẽ hoạt động in ấn, phát hành, lưu chiểu và sử dụng tranh, ảnh, tác phẩm khai thác trong bản tin. Theo đó, các tổ chức, pháp nhân khi tham gia in, phát hành bản tin phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Xuất bản và quy định trong giấy phép đã được cấp. Không được bán bản tin dưới bất kỳ hình thức nào. Tổ chức, pháp nhân phải thực hiện việc nộp lưu chiểu trước khi phát hành 24 tiếng đồng hồ; bản tin xuất bản hàng ngày phải được nộp lưu chiểu trước 8 giờ sáng hàng ngày. Việc sử dụng tranh, ảnh, tác phẩm khai thác trong bản tin phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả; ghi rõ tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc nguồn gốc xuất xứ của tranh, ảnh, tác phẩm khai thác được sử dụng; không được sử dụng tranh, ảnh tác phẩm khai thác đang có tranh chấp bản quyền tác giả hoặc có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 4 tháng 9 năm 2009./.

Sở TT & TT Yên Bái

Bích Ngọc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)