Tăng cường công tác cập nhật thông tin và cung cấp dịch vụ hành chính công trên Trang thông tin điện tử Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - 

Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1708/UBND-CNXD ngày 25/6/2009 về việc tăng cường cập nhật thông tin và dịch vụ hành chính công, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có Trang tin thành phần trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi phải có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo việc cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin và các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công thay cho việc sử dụng các biểu mẫu giấy cho người dân và doanh nghiệp; hình thành kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.


Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1708/UBND-CNXD ngày 25/6/2009 về việc tăng cường cập nhật thông tin và dịch vụ hành chính công, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có Trang tin thành phần trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi phải có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo việc cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin và các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công thay cho việc sử dụng các biểu mẫu giấy cho người dân và doanh nghiệp; hình thành kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về khung dịch vụ hành chính công để tiến hành xây dựng ở hai mức 1 và 2; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2009; giao cho Văn phòng UBND tỉnh có báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện công tác này cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng cũng như phê bình các cơ quan, đơn vị có liên quan và xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng trong năm.

Huy Hoàng – Sở TTTT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)