Tin tổng hợp chuyến công tác của Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng với các Sở TT&TT khu vực miền Trung – Tây Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, trong tháng 4/2009, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Phát - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã làm việc với 10 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thuộc khu vực miền Trung-Tây nguyên, gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.


Thực hiện chương trình công tác năm 2009, trong tháng 4/2009, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Phát - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã làm việc với 10 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thuộc khu vực miền Trung-Tây nguyên, gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tại các buổi làm việc với các Sở TT&TT, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo về tình hình hoạt động của ngành thông tin và truyền thông; về tổ chức, bộ máy, tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản; những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua làm việc với các Sở, có thể thấy những vấn đề mà hầu hết các địa phương đang quan tâm, tìm cách tháo gỡ là: nguồn kinh phí dành cho sự nghiệp thông tin còn quá hạn hẹp hoặc chưa có; việc cấp phép xây dựng trạm BTS và những khiếu kiện của người dân về ảnh hưởng sóng điện từ của các trạm BTS; vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng; việc chuyển giao, tiếp nhận Đề án 112 còn vướng mắc; chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình chưa được thể hiện rõ, truyền hình cáp, mô hình đài truyền thanh xã…; định hướng sử dụng hệ điều hành trong việc ứng dụng, phát triển phần mềm mã nguồn mở; phân cấp trong cấp phép về báo chí chưa hợp lý; chồng chéo chức năng quản lý về quảng cáo, bản quyền giữa hai ngành thông tin và truyền thông và văn hóa thể thao và du lịch chưa được làm rõ; việc đổi mới công tác báo cáo; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông chưa đồng bộ và chưa theo kịp với tốc độ phát triển của xã hội; chế độ ưu đãi đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin . . .

Sau khi nghe báo cáo của các Sở TT&TT, ông Nguyễn Trọng Phát đã đánh giá cao những kết quả mà các Sở đã đạt được trong thời gian qua, trao đổi, giải thích và làm rõ những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước, ghi nhận những kiến nghị của các Sở để trên cơ sở đó làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ có liên quan trong thẩm quyền của Cơ quan đại diện Bộ, đồng thời thống nhất một số nguyên tắc phối hợp công tác giữa Cơ quan Đại diện của Bộ với các Sở TT&TT. Thay mặt Bộ trưởng, Trưởng Cơ quan Đại diện của Bộ đưa ra một số định hướng chung nhằm đưa thông tin và truyền thông khu vực miền Trung và Tây nguyên phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cụ thể:

*Về bưu chính, viễn thông: Sở cần đứng ra làm đầu mối giúp các doanh nghiệp trên địa bàn về vấn đề sử dụng chung cơ sở hạ tầng, ngầm hóa hạ tầng viễn thông, tập trung đầu tư cho phát triển băng rộng kết hợp với đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông. Xây dựng và qui hoạch đặt trạm BTS, thủ tục cấp phép, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu về trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân (kết luận của Tổ chức y tế thế giới) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển kinh doanh. Bưu chính phải đổi mới cơ chế hoạt động, mở rộng các dịch vụ khác hướng đến làm ăn có lãi.

*Về công nghệ thông tin: Sở cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Đề án phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh trên cơ sở bám sát Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; về ứng dụng CNTT cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch. Tập trung triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 để thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về xây dựng và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tỉnh; ứng dụng CNTT trong giao ban trực tuyến, triển khai có hiệu quả một số dịch vụ công; chú ý đến việc phát triển Internet về các phường, xã, biên giới, hải đảo nhằm triển khai các ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực y tế, giáo dục…. để người dân có thể được hưởng lợi ích từ các dịch vụ này.

*Về báo chí, xuất bản: Sở cần tiếp tục tổ chức tốt giao ban báo chí theo định kỳ nhằm định hướng nội dung thông tin, mặt khác chấn chỉnh kịp thời những vi phạm, thông tin sai lệch; phối hợp tốt với Hội Nhà báo tỉnh trong việc quản lý đại diện cơ quan báo chí , phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thanh tra về báo chí, xuất bản; trong thời gian tới cần quản lý chặt chẽ hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm làm tốt chức năng quản lý nhà nước được phân cấp tại địa phương về báo chí, xuất bản; đặc biệt, việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông../.

Trịnh Hồ Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)