Tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế 3 chương 6 điều quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố (cơ quan quản lý Nhà nước) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.


Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế 3 chương 6 điều quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố (cơ quan quản lý Nhà nước) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Theo đó, Người phát ngôn (người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí) trong cơ quan Nhà nước phải là người đứng đầu cơ quan hành chính hoặc đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cuấp thông tin cho báo chí. Chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ hoặc đột xuất, người phát ngôn được nhân danh, đại diện đơn vị phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Những thông tin do người phát ngôn được cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của đơn vị, người phát ngôn có quyền yêu cầu các cá nhân có liên quan trong cơ quan mình, các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định.

Theo quy định, người phát ngôn có quyền từ chối không cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp bí mật của Đảng và Nhà nước các vụ án đang điều tra, các dự án đang soạn thảo, tài liệu có nội dung chưa có kết luận chính thức. Đồng thời người phát ngôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Bá Thăng - Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)