Thanh Hoá: Tập huấn về Viễn thông công ích cho cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Tiến sỹ Vũ Thị Xuân Hương - Trưởng Ban tài chính - kế toán  Quỹ VTCI Việt Nam phát biểu tại Hội nghịHội nghị nhằm hưóng dẫn cho cán bộ công chức trong sở phương pháp kiểm tra đối soát sản lượng viễn thông công ích; Tổ chức triễn khai thực hiện kiểm tra đối soát sản lượng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ duy trì, phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các huyện theo đúng qui định pháp luật.


Tiến sỹ Vũ Thị Xuân Hương - Trưởng Ban tài chính - kế toán  Quỹ VTCI Việt Nam phát biểu tại Hội nghịNgày 18/4/2009, Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn về Viễn thông công ích cho toàn thể cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. Hội nghị nhằm hưóng dẫn cho cán bộ công chức trong sở phương pháp kiểm tra đối soát sản lượng viễn thông công ích; Tổ chức triễn khai thực hiện kiểm tra đối soát sản lượng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ duy trì, phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các huyện theo đúng qui định pháp luật.

Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu khái quát về hệ thống các văn bản về Viễn thông công ích, Giải đáp thắc mắc của các đại biểu về Viễn thông công ích, tập huấn về đối soát sản lượng viễn thông công ích.

Phần giới thiệu khái quát hệ thống văn bản pháp luật được chú trọng vào việc hướng dẫn chi tiết các Quyết định, Thông tư như: Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg về Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2010; Quyết định số 51/2008/QĐ – BTTTT Ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010, Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010, Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương, Thông tư số 05/2006/TT-BBCVT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010…

Phần nội dung tập huấn về đối soát sản lượng Viễn thông công ích tập trung vào việc hướng dẫn: Căn cứ đối soát, bao gồm (Quyết định số 17/2007 ngày 15/06/2007 của Bộ Bưu chính viễn thông, Quyết định số 40/2008/QĐ/BTTTT ngày 15/06/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 51/2008/QĐ/ BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông); cách thức nhận số liệu từ các doanh nghiệp, các bước tiến hành đối soát: Xác định các trường hợp cần kiểm tra, Kiểm tra đối soát số liệu duy trì tại Sở, Kiểm tra số liệu phát triển tại Sở để phân tích số liệu, Kiểm tra thực tế bao gồm: Nội dung kiểm tra tại doanh nghiệp chủ quản, nội dung kiểm tra tại các huyện…

Lê Thị Kim - Sở TT&TT Thanh Hoá

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)