Ban hành Quy chế phối hợp chỉ đạo và quản lý báo chí trong tỉnh Cà Mau

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 14/4/2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ký quyết định số 495-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan đảng, nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.


Ngày 14/4/2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ký quyết định số 495-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan đảng, nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Quy chế gồm 13 điều về các công việc chính và cơ chế phối hợp: Tham mưu xây dựng, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng về công tác báo chí; Tham mưu xây dựng quy định, quy chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí; Tham mưu xây dựng và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Hội Nhà báo.

Quy chế này đã thông qua nguyên tắc phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Ngoài ra nguyên tắc phối hợp còn dựa trên tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của từng đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí tỉnh Cà Mau.

Lê Thanh Hải - Sở TT&TT Cà Mau

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)