Bạc Liêu quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới và Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác Qui hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc, trên cơ sở tình hình hoạt động báo chí ở địa phương. UBND tỉnh Bạc Liêu xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí in trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới và Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác Qui hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc, trên cơ sở tình hình hoạt động báo chí ở địa phương. UBND tỉnh Bạc Liêu xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí in trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, bao gồm những nội dung sau:

Mục tiêu: “Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, sự tồn tại và phát triển các cơ quan báo chí in của tỉnh; đẩy mạnh nâng cao chất lượng mọi mặt của hoạt động báo chí, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật về quyền được thông tin của công dân”.

Cơ quan báo chí in của tỉnh: Báo Bạc Liêu; Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu và các bản tin chuyên ngành.

- Báo Bạc Liêu: Mở thêm các chuyên mục thiết thực về đời sống xã hội để thu hút nhiều đối tượng bạn đọc. Tăng cường tính nhanh nhạy, kịp thời trong việc đưa tin các sự kiện, sự việc quan trọng, bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2010-2015 tăng số kỳ phát hành lên 5 kỳ/tuần và trở thành nhật báo từ 2020, tăng số lượng phát hành đáp ứng tối đa nhu cầu bạn đọc. Giữ định kỳ phát hành phụ trang chữ khmer mỗi tháng 2 kỳ, tăng số lượng phát hành từ 1.000 lên 2.000 bản/kỳ từ năm 2010, hướng tới sẽ tăng kỳ và số lượng phát hành phụ trang chữ khmer. Mở phụ trang quảng cáo đáp ứng yêu cầu thông tin, quảng cáo của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, tạo nguồn thu cho tờ báo; xây dựng và đưa vào hoạt động trang tin điện tử của Báo Bạc Liêu.

- Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu: Là tạp chí chuyên ngành văn học - nghệ thuật của tỉnh, là diễn đàn đồng thời là phương tiện đăng tải các tác phẩm văn học - nghệ thuật, nghiên cứu lý luận, phê bình về văn học - nghệ thuật của giới văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Chú trọng thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của một Tạp chí Văn nghệ, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục mới nhằm thu hút nhiều bạn đọc. Giữ định kỳ mỗi tháng phát hành một kỳ từ năm 2010, và phát hành mỗi tháng 2 kỳ từ 2011-2020. Tăng số lượng phát hành từ 1.500 bản/kỳ lên 2.000 bản/kỳ vào năm 2010 và 2.500 bản/kỳ từ năm 2011-2020.

- Các bản tin chuyên ngành: Ngoài cơ quan báo chí in, từ nay đến 2010 tỉnh cho phép 12 bản tin chuyên ngành tiếp tục hoạt động để phục vụ yêu cầu thông tin, phổ biến về chuyên môn, kỹ thuật thuộc ngành… Đối với các ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã khi cần thiết phục vụ nhiệm vụ chính trị sẽ được xem xét cấp giấy phép xuất bản đặc san chuyên biệt theo qui định của Luật xuất bản.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo. Đặc biệt quan tâm việcnâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm chính trị, xã hội của người làm báo trong ứng xử và hoạt động nghề nghiệp.

Tổ chức cho giới báo chí nghiên cứu sâu Luật báo chí, các Quy định, Quy chế liên quan đến hoạt động báo chí để hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật; nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, kỹ thuật chuyên ngành cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ cho hoạt động tác nghiệp và chuyển phát thông tin kịp thời; Nghiên cứu áp dụng các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm báo, nhất là chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm báo chí, đảm bảo đời sống cho người làm báo chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí in tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020./.

Minh Thanh - Sở TT&TT Bạc Liêu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)