Hội nghị Cán bộ công chức Sở TT&TT Hà Giang

(Mic.gov.vn) - 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Sở.


Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Sở.

Trong năm 2008, Sở TT&TT Hà Giang đã thực hiện một cách đồng bộ và quản lý có hiệu quả đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở, chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế, quy hoạch, kế hoạch các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được Sở quan tâm chú trọng.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009; Công khai tài chính năm 2008; Dự thảo quy chế làm việc của Sở; Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công Đoàn, Bầu Ban thanh tra nhân dân và phát động thi đua năm 2009.

Hội nghị đã thảo luận về các chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2009. Các ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề như làm thế nào để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức của Sở, xây dựng quy chế làm việc của cơ quan và quy chế phối hợp giữa chính quyền và tổ chức công đoàn, xây dựng văn hoá công sở trong giao tiếp và các giải pháp nhằm phát huy năng lực gắn với việc nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mã Hùng - Giám đốc Sở nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức phải nhận thức, quán triệt đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Các tổ chức đoàn thể cần có sự phối hơp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ đươc giao. Xây dựng cơ quan văn hóa trên cơ sở vừa đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị vừa duy trì tốt nội quy cơ quan với tác phong làm việc khoa học, văn minh, đồng thời phát huy được vai trò của ngành thông tin truyền thông đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Hương – Sở TT&TT Hà Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)