Sở TT&TT Vĩnh Long triển khai Nghị định 11/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 27/3/2009 tại hội trường UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long tổ chức hội nghị cho lãnh đạo các Sở ngành, các huyện, thị xã và các phòng Văn hóa thông tin để triển khai Nghị định ngày 10 tháng 02 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và tỉnh Vĩnh Long về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư tín điện tử tại các cơ quan nhà nước.


Sáng ngày 27/3/2009 tại hội trường UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long tổ chức hội nghị cho lãnh đạo các Sở ngành, các huyện, thị xã và các phòng Văn hóa thông tin để triển khai Nghị định ngày 10 tháng 02 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và tỉnh Vĩnh Long về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư tín điện tử tại các cơ quan nhà nước.

Nghị định 11 gồm 4 điều, trong đó có 2 điều sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với Nghị định 111 ban hành năm 2005 của Chính phủ. Theo đó, Điều 5, Điều 6, Điều 18, Điều 20, Điều 21 của Nghị định 111 được sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin - Truyền thông trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; nhiệm vụ quyền hạn của UBND tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại địa phương; về đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của văn phòng đại điện tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm và quy định về cấp lại giấy phép trong hoạt động xuất bản; bãi bỏ Điều 10 quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản và thay thế cụm từ “Bộ Văn hoá - Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Thông tin - Truyền thông”.

Điều 2 của Nghị định 11 cũng bổ sung một số điều mới vào Nghị định 111. Cụ thể, bổ sung Điều 11a, yêu cầu thông tin ghi trên xuất bản phẩm; Điều 11b quy định xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet; Điều 18a về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Điều 18b về cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Điều 18c về điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm và Điều 18d quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Đối với Chỉ thị 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá trong thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực triển khai xây dựng và thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính cho các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh. Mục tiêu cơ bản của Đề án đã hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật mạng tin học quản lý hành chính của UBND tỉnh, đưa vào vận hành các phần mềm ứng dụng, phát huy hiệu quả cao trong thực hiện tin học hóa quản lý văn bản hành chính, trao đổi thông tin qua thư tín điện tử, truy cập thông tin, văn bản quy phạm pháp luật trên mạng và nhiều ứng dụng khác trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ở Vĩnh Long chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; hiệu quả ứng dụng vào công tác quản lý chưa cao; hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông chưa hoàn thiện, chưa theo kịp với nhu cầu về ứng dụng trực tuyến; vẫn còn một số sở ngành, địa phương trong tỉnh chưa quan tâm nhiều đến việc quản trị mạng, vận hành và thực hiện ứng dụng các phần mềm đã triển khai để trao đổi thông tin và quản lý văn bản hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu về số và chất lượng; phần lớn cán bộ, công chức chưa vận dụng trong việc ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước.

Để thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư tín điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo:

- Củng cố tổ chức, quản lý vận hành hoạt động mạng tin học hóa quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg, ngày 23/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; chấn chỉnh, củng cố việc thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn thư - hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ lưu trữ đã triển khai, vận hành thống nhất trên toàn hệ thống mạng tin học quản lý hành chính của UBND tỉnh.

- Lập kế hoạch kinh phí bảo trì các thiết bị tin học, tổ chức cập nhật thông tin điện tử và duy trì hoạt động mạng LAN – WAN thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, đánh giá trình độ, kỹ năng sử dụng máy vi tính, thực hiện các phần mềm ứng dụng của cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hiện ứng dụng tin học trong công việc chuyên môn hàng ngày.

Hoàng Thành (Thanh tra Sở TT&TT Vĩnh Long)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)