Sở TT &TT Khánh Hòa tổ chức giao ban các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh vàđại diệnlãnhđạo cáccơ quan chủ quản cơ quan báo chí của tỉnh.


Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh vàđại diệnlãnhđạo cáccơ quan chủ quản cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí của tỉnh trong thời gian qua; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan báo, xuất bản bản tin năm 2008. Theo đó, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt Luật Báo chí, đi đúng định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh được sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa nhằm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua.

Các báo, tạp chí đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những điển hình tiên tiến, các thành tựu văn hóa, khoa học kỹ thuật trong nước và thế giới theo đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, góp phần cổ vũ cái mới, cái tích cực, nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển dân chủ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí cũng trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân, phát hiện và biểu dương cái tốt, đấu tranh chống các hành vi phạm pháp và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đặc biệt, Báo Khánh Hòa, ĐàiPhát thanh - Truyền hìnhKhánh Hòa đã phát huy vai trò của một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, thực sự là phương tiện hữu hiệu trong động viên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, củng cố niềm tin của nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh trong năm qua. Các tạp chí đã đi sâu vào chuyên ngành, phản ánh các hoạt động của ngành, lĩnh vực; đồng thời là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, các đề tài khoa học, cung cấp kiến thức chuyên ngành.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, không có sai phạm đến mức phải xử lý. Các báo in đã chấp hành đúng quy định về nộp lưu chiểu báo chí, quy định của pháp luật về quảng cáo. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của các cơ quan báo chí.

Trong năm qua, các cơ quan chủ quản báo chí đã quan tâm thực thi đúng quy định của pháp luật, chính sách về báo chí; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan báo chí, bố trí kinh phí để cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009. Cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Quan tâm triển khai chủ trương đổi mới nội dung, hình thức của báo chí; Tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 có chủ đề: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Festival Biển 2009; Tuyên truyền các hoạt động của tỉnh tập trung giải quyết chính sách an sinh xã hội kịp thời, nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động và các đối tượng chính sách; các giải pháp của Chính phủ và của tỉnh nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế trong năm 2009; Triển khai thực hiện Quy hoạch, sắp xếp lại báo chí in của tỉnh; Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

Sở TT&TT Khánh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)