Kon Tum: Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2010

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/3/2009, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định Số 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2010. Đây là một dấu mốc hết sức quan trọng trong chiến lược ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) ở địa phương nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu lực, dân chủ, công khai và minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


Ngày 17/3/2009, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định Số 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2010. Đây là một dấu mốc hết sức quan trọng trong chiến lược ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) ở địa phương nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu lực, dân chủ, công khai và minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2009-2010 có tính kế thừa các dự án đã đầu tư trong các giai đoạn trước, gắn với quá trình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, phù hợp với khuôn mẫu về mô hình chính quyền điện tử cấp địa phương, phù hợp với các quy định về các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, đảm bảo sự tương thích hiện tại và tương lai trong hoạt động và quy định về an toàn bảo mật, đồng thời có tính thực tiễn và có tính khả thi. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời của lãnh đạo tỉnh đến các cơ quan trực thuộc. Bảo đảm văn bản được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; hầu hết cán bộ, công chức nhà nước có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT - Truyền thông tốc độ cao, đa dịch vụ, liên kết các hệ thống thông tin nội bộ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, đảm bảo an toàn và bảo mật, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước của tỉnh. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh từng bước có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển, được ứng dụng có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 là đảm bảo thực hiện 60% (năm 2009: 30%) các thông tin chỉ đạo, điều hành (thông báo các ý kiến chỉ đạo kết luận tại các cuộc họp, hội nghị và một số văn bản hướng dẫn các cơ quan khác...) của UBND tỉnh được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức Nhà nước có điều kiện sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc đối với cấp tỉnh đạt 60% (năm 2009 là 40%); ở cấp huyện 30% (năm 2009 là 20%). Tỷ lệ triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng tại các cơ quan, địa phương thuộc UBND tỉnh đạt 80% (năm 2009 là 50%), các cơ quan thuộc UBND huyện 50% (năm 2009 là 20%). Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt khoảng 60-70% ở cấp tỉnh, 50-60% ở cấp huyện, đa số máy tính được kết nối mạng. Giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, hầu hết cán bộ công chức nhà nước có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công tác chuyên môn. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của tỉnh hiện nay lên Cổng thông tin điện tử đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin. Cung cấp tối thiểu 2 dịch vụ hành chính công mức độ 3; năm 2009 hầu hết các dịch vụ hành chính công được cung cấp mức độ 2.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010 tập trung vào các nội dung như: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước làm nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử, xây dựng hạ tầng mạng chuyên dụng, mạng diện rộng (WAN) của tỉnh kết nối với các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh bằng đường truyền băng thông rộng. Nâng cấp thay thế các máy tính cũ tại các cơ quan đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn. Đầu tư xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện cho phép nối với các hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện khác nhằm thực hiện giao ban, thảo luận trực tuyến một cách bình thường với các tổ chức, cá nhân thuộc các khu vực khác nhau trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thiện hệ thống thư điện tử, nâng cấp và phát triển hệ thống thư điện tử đảm bảo cung cấp mỗi cán bộ, công chức một địa chỉ thư điện tử. Sử dụng thư điện tử như một công cụ cơ bản để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch điện tử một cách có hiệu quả. Triển khai hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị được thuận tiện, khoa học, minh bạch, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Từng bước xây dựng, trang bị các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các cơ quan. Thực hiện Số hoá nguồn thông tin ở dạng số theo thứ tự ưu tiên về thời gian và tầm quan trọng phục vụ cho việc tra cứu. Từ năm 2009 mọi văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời lên Trang thông tin điện tử của tỉnh; Đến 2010 các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ 1991 đến 2008 phải số hóa và tích hợp đầy đủ trong hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh để phục vụ cho việc tra cứu. Các thông tin khác của các ngành, địa phương liên quan đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được số hóa và thông tin trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, nâng cấp lên Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hình thành kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT, tiến hành đào tạo CNTT cho cán bộ, công chức nhằm mục tiêu khai thác, sử dụng một cách hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã với các nội dung phù hợp với từng đối tượng như: Đào tạo cơ bản về tin học, sử dụng, vận hành các chương trình ứng dụng, đào tạo chuyên ngành sử dụng các phần mềm tác nghiệp, phần mềm ứng dụng riêng. Xây dựng đội ngũ chuyên gia CNTT có khả năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, an ninh, an toàn mạng, các ứng dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về phát triển và triển khai các ứng dụng CNTT của tỉnh, đào tạo chuyên sâu về CNTT cho một số chuyên viên của các đơn vị. Đồng thời, tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia cao cấp về CNTT có đủ năng lực quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh. Tăng cường năng lực lãnh đạo về CNTT cho các đơn vị, triển khai đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều hành các dự án CNTT. Xây dựng phòng đào tạo CNTT có đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực về CNTT của tỉnh.

Để thực hiện được kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch này với 15 tỷ 945 triệu đồng, trong đó dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ 4 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư 11 tỷ 945 triệu đồng.

Trần Vĩnh - Sở TT&TT Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)