Sở TT&TT Phú Thọ: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 12/03/2009, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 với sự tham gia của lãnh đạo Sở, các phòng ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.


Đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT phát biểuSáng 12/03/2009, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 với sự tham gia của lãnh đạo Sở, các phòng ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Trong năm qua, cấp ủy, ban lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà HĐND, UBND tỉnh đã giao; củng cố cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực, thể hiện được vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành thông tin truyền thông, góp phần tạo lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Sở trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2009. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc làm thế nào để đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở; bố trí, sắp xếp, bổ sung cán bộ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn để hoàn thiện cơ cấu tổ chức; các giải pháp nhằm phát huy năng lực, tạo việc làm nâng cao đời sống; xây dựng quy chế cơ quan và quy chế phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức quần chúng; xây dựng văn hóa công sở trong giao tiếp, hoạt động nhóm và hoạt động tập thể nhằm nâng cao chất lượng công tác; gắn việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về TT-TT với việc từng bước nâng cao vị thế của Ngành.

Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung như: báo cáo tài chính năm 2008; báo cáo kết quả công tác của Ban thanh tra nhân dân năm 2008; các chỉ tiêu thi đua năm 2009.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh: trong năm 2009, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật; nghiên cứu, tham mưu xây dựng để sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của ngành như quy định về an toàn hạ tầng và an ninh thông tin, quy định về sử dụng chung hạ tầng thông tin, quy định về ngầm hóa cáp viễn thông,..; xây dựng cơ quan văn hóa trên cơ sở vừa đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị vừa duy trì tốt nội quy cơ quan với tác phong làm việc khoa học, văn minh, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hợp lý, hài hòa, xây dựng các thiết chế văn hóa của đơn vị.

Ngọc Linh – Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)