Sở TT&TT Quảng Trị tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 16/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) đã tổ chức chương trình hội nghị cán bộ công chức năm 2009. Tham dự có ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Sở và toàn thể các cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở, Đ/c Trần Phương Nam – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.


Chiều 16/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) đã tổ chức chương trình hội nghị cán bộ công chức năm 2009. Tham dự có ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Sở và toàn thể các cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở, Đ/c Trần Phương Nam – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả công tác cơ quan năm 2008 và nhiệm vụ công tác năm 2009, báo cáo công tác Công đoàn năm 2008 — Nhiệm vụ công tác năm 2009, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung, quyết toán tài chính năm 2008, hoạt động của Ban thanh tra.

Về tổ chức bộ máy, Tháng 4/2008, Sở TT&TT Quảng Trị được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Trị (cũ) và bộ phận Báo chí, Xuất bản chuyển từ Sở Văn hoá –Thể thao và Du lịch sang. Sở đã kịp thời tiến hành kiện toàn các phòng ban chức năng theo mô hình mới, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Sở; xây dựng ban hành chức năng nhiệm cụ thể của từng đơn vị, đảm bảo phân công nhiệm vụ quản lý trên tất cả các lĩnh vực. Đã kiện toàn các tổ chức Đảng, các Đoàn thể của Sở theo mô hình tổ chức của Sở TT&TT. Cơ cấu bộ máy của Sở hiện nay: Ban giám đốc(3), 6 phòng ban chuyên môn và 01đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 38 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên lao động hợp đồng . Trong đó có 29 cán bộ công nhân viên chức có trình độ đại học, 01 thạc sĩ, 8 lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp.

Năm qua, hoạt động của ngành thông tin và truyền thông đã phát triển nhanh cả về chất lượng và số lượng, hầu hết các đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra đồng thời phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Năm 2008, mặc dù có nhiều biến động về bộ máy, nhưng Sở cũng làm tốt công tác tổ chức, ổn định tư tưởng, động viên các cán bộ công chức, viên chức toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn thể CBCC,VC của Sở cũng hưởng ứng các cuộc phát động thi đua Bộ, của Tỉnh của các đoàn thể với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . Nhiều cá nhân đã thể hiện nổi trội trong phong trào, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Kết quả bình xét, năm 2008, Sở có: 7 tập thể đơn vị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 04 tập thể được đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen, 27 CBCC được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cá nhân lao động tiên tiến là 8, 01 cá nhân đề nghị UBND tỉnh khen, 01 cá nhân đề nghị Bộ tặng bằng khen và 01 cá nhân đề nghị Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Năm 2009, hội nghị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục ổn định và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Sở, nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác; Tích cực củng cố và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; Tăng cường công tác quản lý hạ tầng viễn thông, Interrnet và hạ tầng kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát; Tích cực hướng dẫn các đơn vị trong Tỉnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính; Xây dựng đề cương quy hoạch tổng thể Báo chí và Xuất bản, Phát thanh và truyền hình của tỉnh;Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp của Sở; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng văn hóa thông tin huyện, thị thực hiện vai trò tham mưu cho UBND huyện, thị về lĩnh vực thông tin - truyền thông. Đồng thời chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2009. Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc và các đoàn thể lên ký cam kết. Cũng trong hội nghị đã Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009 - 2010 gồm 3 ủy viên.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở đánh giá cao các kết quả đã đạt được của cán bộ công chức Sở trong năm 2008 và đề nghị toàn thể CBCC,VC tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2009.

Nguyễn Thị Huyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)