Sở TT&TT Bắc Giang: Giao ban báo chí quý IV năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức hội nghị giao ban Báo chí. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh và Trưởng đại diện các báo TW thường trú tại Bắc Giang.


Ngày 29/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức hội nghị giao ban Báo chí. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh và Trưởng đại diện các báo TW thường trú tại Bắc Giang.

Quý IV/2008, các cơ quan báo chÝ trªn ®Þa bµn tØnh ®· b¸m s¸t t«n chØ, môc ®Ých vµ ®Þnh h­íng tuyªn truyÒn cña §¶ng ®Ó th«ng tin, tuyªn truyÒn phôc vụ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña tØnh. Các báo, đài đã thực hiện tốt định hướng thông tin của cơ quan lãnh đạo và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, đáp ứng đầy đủ quyền thông tin khách quan và quyền được thông tin của người dân. Néi dung th«ng tin ®· dµnh vÞ trÝ trang träng, diÖn tÝch vµ thêi l­îng t­¬ng xøng ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh÷ng sù kiÖn thêi sù- chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc vµ cña tØnh. Mét sè nhiÖm vô träng t©m chØ ®¹o cña tØnh ®­îc ph¶n ¸nh th­êng xuyªn, kÞp thêi.

Các cơ quan báo chí và trang điện tử của tỉnh đã bám sát và phản ánh kịp thời mọi mặt về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng; đặc biệt, những tin tức thời sự nóng hổi được báo chí khai thác, phản ánh đậm nét và toàn diện, như nội dung của kỳ họp Quốc hội, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Tích tực tuyên truyền 8 nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững năm 2008. Thông tin những biện pháp, giải pháp hữu hiệu của Chính phủ và các ngành chức năng trong việc bình ổn giá; những vấn đề về bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như công tác phòng chống nguy cơ bùng phát trở lại của một số loại dịch bệnh gây hại cho sức khoẻ con người và gia súc, gia cầm. Phản ánh sôi động những ngày lễ, ngày kỷ niệm của các các ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Quý IV năm 2008, các Báo, đài đã tăng số lượng các chuyên trang, chuyên mục phục vụ các Ngày lễ ngày kỷ niệm lớn của đất nước, nhìn chung các chuyên trang, chuyên mục rõ nét, chất lượng tương đối tốt, các bài viết mang tính chiến đấu, phê bình đã rõ nét hơn.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin& Truyền thông đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để quản lý báo chí; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin báo chí tháng 12/2008 và quản lý thông tin báo chí; việc kiểm tra báo lưu chiểu luôn bám vào định hướng của TW, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để đôn đốc hoạt động báo chí đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng thời gian tới, các cơ quan Báo, Đài cần chú trọng tập trung tuyên truyền nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng và thực hiện 5 chuẩn mực rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các bài viết, hình ảnh cần nâng cao tính chuyên nghiệp khi phản ánh những vấn đề bức xúc hiện nay trong cuộc sống của nhân dân. Các cơ quan báo chí của địa phương cũng như các báo trung ương thường trú tại Bắc Giang cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng, bao quát tất cả các lĩnh vực tới các địa phương, đơn vị, cơ sở trong toàn tỉnh. Các tin, bài, phóng sự cần khẳng định, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trước những khó khăn, biến động phức tạp của thị trường trong dịp chuẩn bị tết Nguyên đán Kỷ Sửu sắp tới, đặc biệt là tuyên truyền các vấn đề về ổn định nền kinh tế trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong khu vực và thế giới trong tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu hiện nay.

Nguyệt Anh - Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)