Thái Nguyên: Ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước (sau đây gọi là Người phát ngôn) là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc là người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ và tên, chức vụ của người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh.


Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước (sau đây gọi là Người phát ngôn) là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc là người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ và tên, chức vụ của người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 3 chương, 7 điều: Gồm những quy định chung về phạm vi, đối tượng điều chỉnh và các tiêu chuẩn về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn.

Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần bổ sung để hoàn chỉnh thêm những văn bản pháp lý trong hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, tạo thêm hành lang pháp lý cho các nhà báo hoạt động để tiếp cận với những nguồn thông tin chính thống một cách kịp thời, chính xác.

Thu Hương - Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)