Lâm Đồng: Thành lập Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử trực thuộc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT). Là đơn vị sự nghiệp có thu, Trung tâm sẽ giúp Sở TT&TT thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử với các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Internet.


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thành lập Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử trực thuộc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT). Là đơn vị sự nghiệp có thu, Trung tâm sẽ giúp Sở TT&TT thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của tỉnh trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử với các sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trên Internet.

Đặc biệt, trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các ngành liên quan trình Sở TT&TT phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chiến lược, kế hoạch và các dự án, đề án quan trọng khác của Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng; cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm cũng sẽ phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trung tâm trực tiếp thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử và dung lượng kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan khác trong tỉnh...

Văn Dũng – Sở TT&TT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)