Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao chương trình “một cửa”

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/10/2008, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao chương trình “một cửa” cho 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tập huấn gồm các cán bộ chuyên trách CNTT của 10 địa phương dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Viễn thông-Công nghệ thông tin.


Ngày 22/10/2008, Sở TT&TT Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao chương trình “một cửa” cho 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tập huấn gồm các cán bộ chuyên trách CNTT của 10 địa phương dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Viễn thông-Công nghệ thông tin.

Nằm trong kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Nam, cổng thông tin dịch vụ hành chính công một cửa được Sở TT&TT Quảng Nam xây dựng nhằm công khai hóa thủ tục xử lý, giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và được triển khai thí điểm tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị này, Sở TT&TT đã hướng dẫn thao tác cài đặt và sử dụng chương trình. Qua đó, cán bộ của các địa phương nắm bắt cụ thể các qui trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ một cửa của chương trình cũng như việc quản trị hệ thống, đối thoại trực tuyến với công dân thông qua cổng thông tin này…

Việc triển khai cổng thông tin dịch vụ hành chính công một cửa sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh, đặc biệt là trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính, giúp việc giao tiếp, giải quyết công việc của cơ quan quản lý nhà nước với công dân, tổ chức ngày càng hiệu quả.

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)