Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên chính thức tiếp nhận kết quả Đề án 112 và Trung tâm tích hợp dữ liệu từ Văn phòng UBND tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/9/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông. Tại Quyết định này từ ngày 01/10/2008 UBND tỉnh đã chính thức chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành Đề án 112 tỉnh; Nhiệm vụ quản lý, vận hành mạng diện rộng của tỉnh; Nhiệm vụ trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh từ Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.


Ngày 30/9/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông. Tại Quyết định này từ ngày 01/10/2008 UBND tỉnh đã chính thức chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành Đề án 112 tỉnh; Nhiệm vụ quản lý, vận hành mạng diện rộng của tỉnh; Nhiệm vụ trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh từ Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Đồng thời với việc chuyển giao các nhiệm vụ, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã quyết định điều chuyển 07 biên chế sự nghiệp khác từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

Căn cứ Quyết định này Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác bàn giao. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc sở và chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động của Trung tâm không bị gián đoạn.

Nguyễn Xuân Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)