Hưng Yên phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10 tháng 6 năm 2008, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2008.


Ngày 10 tháng 6 năm 2008, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2008.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước: đảm bảo một số cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Sở, ngành trực tuyến trên môi trường mạng; đến hết năm 2008, 100% cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã được cấp hộp thư điện tử (có tên miền hungyen.gov.vn); 30% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử cho công việc; 40% văn bản (bao gồm báo cáo, giấy mời, lịch công tác) giữa UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã được thực hiện trao đổi qua đường thư điện tử; đảm bảo trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh luôn cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật, cung cấp một số biểu mẫu về dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

Giải pháp để đạt được các mục tiêu trên là: nâng cao mức độ quan tâm, sự chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ của các cấp lãnh đạo đối với ứng dụng CNTT trong các đơn vị; lãnh đạo phải là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng CNTT trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức và cơ quan mình. Các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước: thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản quản lý nhà nước; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách, quy định để phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh; xây dựng văn bản pháp lý của tỉnh về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; ưu tiên cho doanh nghiệp công nghệ - truyền thông của tỉnh tham gia các dự án CNTT của tỉnh; xây dựng cơ chế thông thoáng, một cửa, giải quyết thủ tục nhanh chóng và và kịp thời để thu hút cá dự án đầu tư về CNTT; kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước. Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo cán bộ, lãnh đạo thông tin trong các cơ quan nhà nước về kiến thức và khả năng ứng dụng CNTT có hiệu quả cao trong hoạt động nghiệp vụ…

Theo kế hoạch, nguồn vốn dự kiến để đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh năm 2008 là 2.073 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 1.100 triệu đồng, ngân sách địa phương là 973 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch; tập huấn và triển khai cho cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử, internet, sử dụng các phần mềm dùng chung đang triển khai tại các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên; tổ chức tuyên truyền; giám sát, đánh giá thực hiện tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã.

Mai Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)