Hội nghị Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/05/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước năm 2008. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Đương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/05/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước năm 2008. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Đương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày tóm tắt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008. Mục tiêu đưa ra nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cơ quan Nhà nước, đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời giữa Lãnh đạo UBND và các đơn vị. Cụ thể, đến hết 2008, 40% văn bản trao đổi giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ban, ngành được thực hiện trên môi trường mạng; tất cả cán bộ công chức có hộp thư điện tử có tên miền là xxxthainguyen.gov.vn, 50% cán bộ công chức ở các sở, ban, ngành, thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công, 30% ở các huyện còn lại sử dụng thư điện tử cho công việc; 50% công tác quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành tại Văn phòng các sở, ban, ngành, thành phố Thái Nguyên và 20% ở Văn phòng UBND các huyện, thị xã thực hiện trên môi trường mạng.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và kết luận như sau: Ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ hết sức quan trọng với tỉnh Thái Nguyên, nếu không bắt kịp với các tỉnh bạn và cả nước Thái Nguyên sẽ tụt hậu về tri thức, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải coi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của đơn vị mình. Ứng dụng công nghệ thông tin cần đặc biệt coi trọng đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là đào tạo Lãnh đạo công nghệ thông tin cho tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ đề xuất với UBND tỉnh các dự án cần triển khai ngay trong năm 2008; Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách của tỉnh để bố trí thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008 hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ đề ra; các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)