Hòa Bình: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/12/2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa bình đã ra Quyết định số3342/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. Với mục tiêu:


Ngày 31/12/2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa bình đã ra Quyết định số3342/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. Với mục tiêu:

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BCVT và CNTT, xác định những mục tiêu, định hướng phát triển, đề ra các lĩnh vực, dự án ưu tiên đầu tư; thúc đẩy phát triển và phổ cập dịch vụ Bưu chính viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh lập kế hoạch phù hợp với quy hoạch chung của ngành và của tỉnh.

Nội dung chủ yếu của bản Quy hoạch:

+ Bưu chính

Giảm chỉ tiêu số dân phục vụ bình quân xuống mức dưới 3.000 người/điểm phục vụ, chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân đạt dưới 2km/điểm phục vụ.

Duy trì tốc độ tăng doanh thu hàng năm từ 12% - 20%.

Tỷ trọng doanh thu ngành bưu chính đạt dưới 4% vào năm 2010.

Tăng tần xuất các tuyến đường thư cấp II, cấp III lên 2 chuyến/ngày.

Trang bị thêm các phương tiện vận chuyển chuyên dụng đảm bảo thời gian toàn trình. Nâng cao chất lượng việc chuyển phát thư trong nội huyện.

+ Viễn thông

Phấn đấu các chỉ tiêu Viễn thông đạt mức trung bình khá của cả nước.

-100% xã có cáp quang đến trung tâm, và ngầm hóa 90% mạng cáp.

- Các sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được kết nối Internet vào mạng diện rộng của tỉnh; đảm bảo các dịch vụ trong môi trường Internet cho phép phát triển dịch vụ hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài chính,...

+ Công nghệ thông tin

- Trên 70% các cơ quan đảng và Nhà nước có mạng LAN, kết nối Internet.

- Trên 60% các cơ quan có hệ thống CSDL quản lý chuyên ngành.

- 100% số xã, phường được kết nối mạng Internet.

- Từ 90-100% đơn vị tra cứu, khai thác, cập nhật được các văn bản Quy phạm pháp luật qua mạng, triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung, các chương trình hỗ trợ quản lý và điều hành tác nghiệp.

- Từ 90-100% các cơ quan đơn vị thực hiện thành thạo việc trao đổi thông tin qua mạng với Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh theo yêu cầu được phân công.

- Từ 90-100% các cơ quan, cán bộ công chức làm việc trên máy tính đều có hộp thư điện tử để trao đổi thông tin qua mạng Internet.

- 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh/thành phố đạt tiêu chí cơ quan điện tử, trên 60% đơn vị cấp huyện/thành phố đạt đơn vị điện tử.

- Trên 60% đơn vị cấp xã/phường ứng dụng các hệ thống thông tin và kết nối với mạng chuyên dụng của tỉnh.

- Trên 90% doanh nghiệp kết nối Internet, khai thác mạng thông tin trên mạng và hệ thống thư điện tử.

- Khoảng 10-15% doanh nghiệp có Website và tham gia giao dịch TMĐT. Đến năm 2020 trên 50% doanh nghiệp có Website và 100% doanh nghiệp tham gia giao dịch TMĐT.

- Phát triển 3-4 doanh nghiệp CNTT đáp ứng được các nhu cầu phát triển phần mềm của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào CNTT trong các khu công nghiệp.

- Xây dựng và duy trì cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

- Xây dựng mô hình điểm về sàn giao dịch TMĐT để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh có điều kiện tiếp cận và tham gia TMĐT.

- Xây dựng Trung Tâm CNTT với đơn vị chủ trì là Sở BCVT tỉnh, với mục tiêu Trung tâm CNTT góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ cập CNTT trong toàn tỉnh. Là trung tâm điểm cho phát triển CNPM của Tỉnh và phát triển CNTT theo hướng chuyên sâu. Làm tiền đề cho bước phát triển ngành kinh tế mũi nhọn (CNTT) trong tương lai.

Đặng Thanh Liêm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)