Ban thẩm định dự án Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam về làm việc tại Thái Bình

(Mic.gov.vn) - 

Theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, đến năm 2010, mật độ điện thoại tại 4 huyện của tỉnh Thái Bình được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phải đạt trên 5 máy/100 dân, đảm bảo 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng và có 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng. Riêng các dịch vụ viễn thông bắt buộc (điện thoại khẩn cấp như y tế, an ninh – trật tự xã hội, cứu hoả; phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai theo quy định của cấp có thẩm quyền...) được hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ Viễn thông bắt buộc nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng truy nhập, sử dụng dịch vụ cho người dân.


Theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, đến năm 2010, mật độ điện thoại tại 4 huyện của tỉnh Thái Bình được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phải đạt trên 5 máy/100 dân, đảm bảo 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng và có 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng. Riêng các dịch vụ viễn thông bắt buộc (điện thoại khẩn cấp như y tế, an ninh – trật tự xã hội, cứu hoả; phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống thiên tai theo quy định của cấp có thẩm quyền...) được hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ Viễn thông bắt buộc nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng truy nhập, sử dụng dịch vụ cho người dân.

Trong thời gian hai ngày từ 8 – 9/10/2007 đoàn công tác của Ban thẩm định dự án Quü DÞch vô viÔn th«ng c«ng Ých ViÖt Nam cùng với Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình đã làm việc với các doanh nghiệp cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng c«ng Ých trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh, Trung tâm viễn thông Điện lực và Chi nhánh viễn thông Quân đội tại Thái Bình về việc thống nhất thủ tục xem xét xác nhận sản lượng thuê bao điện thoại cố định, thuê bao Internet; thẩm định số liệu báo cáo sản lượng thực tế được hỗ trợ duy tr× dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp Viễn thông năm 2005, năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007.

Viễn thông công ích là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được cụ thể hoá với mục tiêu góp phần xây dựng công bằng xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển nhanh chóng.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)